top of page

Trivselregler og Medlemsbetingelser

Trivselregler

Vår misjon er å være Bømlo sitt triveligste treningssenter. og da er det viktig for oss at alle våre medlemmer føler seg vel, uansett form og forutsetninger. 

Veldig mange vegrer seg for å trene på treningssentre nettopp fordi de opplever et stort kroppspress. Vi ønsker å legge til rette for at terskelen skal bli så lav som mulig for å begynne å trene med den kroppen man har.

Vi oppfordrer derfor våre medlemmer til å være anstendig antrukket når man trener ved våre sentre, som blant annet innebærer at man ikke trener i sportstopp/BH eller i bar overkropp.

Utover dette ber vi dere etterleve følgende trivselsregler:

 • Benytt innesko

 • La bagger og sekker ligge igjen i garderoben 

 • Utstyr settes på plass etter bruk

 • Ved stor pågang på utstyr – la andre trenende slippe til når du har pause

 • Barn kan ikke oppholde seg i vårt styrke/kondisjonsområde

 • Husk at du ikke er alene, så bruk normal ¨innestemme¨.

 • Kalk kan ikke benyttes på vårt senter.

 • Vis god hygiene:

  • Benytt rent tøy når du trener

  • Vis god håndhygiene

  • Tørk av apparater og utstyr etter bruk

  • Benytt håndkle under treningsøkten

  • Dersom du trenger å spise før/etter trening, gjøres dette i vårt sofaområde/spisekrok.

 

God trening!

Medlemsbetingelser

Disse generelle betingelsene gjelder for medlemskap ved Sporty Bømlo AS fra 11.11.22 til og med dagens dato.

 1. Om Avtalen

  1. 1. Avtalen mellom medlemmet og Sporty Bømlo AS består av medlemskontrakt og medlemsbetingelsene. Medlemmet plikter å gjøre seg kjent med innholdet i avtalen og de instrukser som gjelder på senteret. I tillegg til medlemsavtalen kan enkelte særskilte vilkår gjelde for visse tjenester og tilbud.

  2. 2. Sporty Bømlo kan overdra denne kontrakt med alle rettigheter til en tredjepart ved oppkjøp.

  3. 3. Sporty Bømlo forbeholder seg retten til å endre medlemsbetingelsene iht. punkt 8.5.

 1. Medlemskap i Sporty Bømlo

  1. 1. Medlemskap hos Sporty Bømlo AS kan søkes av myndige personer som ikke skylder penger fra tidligere medlemskap og som har en allmenn god helsetilstand. Aldersgrense for medlemskap er 14 år og medlemmet kan starte høsten de starter på ungdomsskolen. Det er mulig å trene fra fylte 13 år på våre fullskalasentre sammen med en foresatt i enkelte tider som vert oppgitt av senteret. Personer som ikke er myndige kan inngå medlemsavtale med Sporty Bømlo AS, dersom en foresatt inngår avtale på vedkommendes vegne.

  2. 2. Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i avtalen. For medlemskap med bindingstid, gjelder medlemskapet for den perioden medlemmet har bundet seg til. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold. Medlemsavtaler løper inntil medlemskapet sies opp iht. gjeldende regler for oppsigelse (ref. punkt 8).

  3. 3. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til annen person, uten godkjenning av administrasjonen. Ved overdragelse av medlemskapet vil det nye medlemmet bli belastet med et administrasjonsgebyr og bøter.

  4. 4. Medlemmet kan i bindingstiden oppgradere sitt medlemskap til et høyere nivå i samsvar med Sporty Bømlo AS til enhver tid gjeldende tilbud for ulike medlemskap. Etter bindingstidens utløp kan medlemmet også velge å nedgradere medlemskapet.

  5. 5. Medlemmets personlige medlemskort fungerer også som nøkkelkort til senteret. Når senteret er ubemannet har medlemmet adgang til senteret ved å trekke kortet sitt ved inngangsdøren.

  6. 6. Trening skjer på eget ansvar. Sporty Bømlo AS anbefaler at trening utenfor bemanningsperioden skjer i følge med andre. Foreldre er ansvarlige for medbrakte barn.

  7. 7. Sporty Bømlo AS har rett til å tilpasse timeplan og bemannede åpningstider i henhold til sesong og medlemmenes etterspørsel, samt redusere tilbudet eller holde stengt på offentlige helligdager.

  8. 8. Det er kameraovervåking på Sporty Bømlo AS.

 1. Betaling

  1. 1. Medlemmet, eller den person som i medlemsavtalen har påtatt seg betalingsansvaret for medlemmet, skal betale medlemsavgift og eventuelle avgifter iht. Sporty Bømlo AS gjeldende prisliste. Medlemmet har prisgaranti for månedsavgiften under bindingstiden, med mindre medlemmet selv endrer medlemskapstype, eller i tilfeller hvor grunnlaget for rabatt på månedsavgiften endres.

  2. 2. Månedsavgiften forfaller løpende den 20. i hver måned, med unntak av ved oppstart, hvor særskilte vilkår gjelder.

  3. 3. Utelatelse av fremmøte fritar ikke medlemmet fra å overholde betalingsterminene.

  4. 4. Medlemmet er selv ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse for automatisk trekk (avtalegiro) av månedsavgift og sørge for at betaling av månedsavgiften utføres innen betalingsfristens utløp. Ønsker du faktura tilsendt, kan du få faktura i posten, på e-post. Vær oppmerksom på at ved tilsending av faktura per post, e-post eller digipost tilkommer det et fakturagebyr på 59,-. Du unngår fakturagebyr ved inngåelse av avtalegiro.

  5. 5. Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, vil kravet bli overført til tredjepart for videre purring og eventuell videre overføring til inkasso. Ved forsinket betaling kan Sporty Bømlo AS kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven og lov om renter ved forsinket betaling m.fl.

  6. 6. Dersom medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling. Dersom medlemmet likevel velger å betale til Sporty Bømlo AS, kan Sporty Bømlo AS bruke denne innbetalingen til å dekke et annet krav.

  7. 7. Ved misligholdt betaling på minst tre forfalte månedsavgifter vil Sporty Bømlo AS kunne sperre adgangen til senteret, og samtidig bringe kontraktens gjenværende verdi til forfall.

  8. 8. Medlemmet kan benytte automatisk trekk (avtalegiro) også på andre varer levert av Sporty Bømlo AS. Det er medlemmets ansvar at beløpsgrense er tilstrekkelig for dette. Avtalegirotrekk på andre varer og tjenester skjer samtidig med trekk for månedsavgift.
    

 2. Medlemmets ansvar

  1. 1. Medlemmet plikter å:

   • Gjøre seg kjent med og følge Sporty Bømlo AS gjeldende sikkerhets- og trivselsregler.

   • Informere Sporty Bømlo AS om endringer som vedrører medlemskapet, herunder endring av kontaktopplysninger.

   • Informere Sporty Bømlo AS om forhold som gir rett på eller endrer medlemmets rett til rabatt på månedsavgift eller annen medlemsfordel. Sporty Bømlo AS vil kunne kreve at medlemmet fremviser dokumentasjon på forhold som gir rett til rabatter eller annen fordel.

  2. 2. Medlemskortet skal alltid registreres ved ankomst på senteret. Kortet er personlig og kan ikke overdras eller lånes bort. Sporty Bømlo ASkan kreve at medlemmet fremlegger legitimasjon. Medlemmet har ansvar for å forhindre at kortet ikke blir misbrukt av andre. Det vil bli gjort regelmessige kontroller på senteret og tas jevnlige stikkprøver via kameraovervåkingen og personer som har lånt vekk kortet sitt eller sluppet inn «ikke medlemmer» vil få gebyr i henhold til punkt 4.4 i våre medlemsbetingelser.

  3. 3. Ved tap av kort eller mistanke om misbruk, skal dette snarest meldes til Sporty Bømlo AS. Dersom Sporty Bømlo AS lider økonomisk tap (pga. tyveri, hærverk, e.l.) som følger av medlemmets mistede treningskort, før kortet er registrert mistet, kan medlemmet bli stått til erstatningsmessig ansvar. Ved utlevering av nytt medlemskort vil medlemmet bli pålagt å betale et gebyr i henhold til gjeldende prisliste.

  4. 4. Medlemmet har ikke under noen omstendigheter tillatelse til å slippe inn andre på senteret. Dette medfører et tilleggsgebyr på 2500,- kroner og medlemsavtalen kan opphøres.

 1. Informasjon og beskjeder

  1. 1. Sporty Bømlo AS gir informasjon til medlemmet i henhold til kontaktopplysninger medlemmet har oppgitt til Sporty Bømlo AS. Medlemmet samtykker til at Sporty Bømlo AS kan benytte elektronisk kommunikasjon (e-post, SMS, etc.) for å informere om forhold som gjelder medlemskapet, herunder prisendringer samt informasjon om og/eller markedsføring av tjenestetilbud, iht. markedsføringslovens §15.

  2. 2. Meldinger om endringer fra medlemmet som gjelder medlemsavtalen kan leveres skriftlig til Sporty Bømlo AS via post, e-post eller på senteret. Kontaktinformasjon til Sporty Bømlo AS er tilgjengelig på vår nettside (www.sportybomlo.no)

 1. Personopplysninger

  1. 1. Medlemmet samtykker til at Sporty Bømlo AS, og andre firmaer som inngår i samme konsern som Sporty Bømlo AS, registrerer, lagrer og bruker opplysninger om medlemmet (navn, adresse, e-post, betalingsopplysninger og lignende) og medlemmets bruk av Sporty Bømlo AS tjenester, herunder informerer om tjenester fra Sporty Bømlo AS.

  2. 2. Medlemmet samtykker til at Sporty Bømlo lagrer treningshistorikk, med det formål å kunne følge opp medlemmets aktivitet og tilrettelegge treningsopplegg for vedkommende. Treningshistorikk utover to (2) år vil automatisk bli slettet innen utgangen av desember det påfølgende år. Ved oppsigelse av medlemskapet vil din treningshistorikk bli slettet innen tolv (12) måneder. Medlemmet har rett til innsyn i sin treningshistorikk.

  3. 3. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten medlemmets skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og regnskapsbehandling.

  4. 4. Samtykket fra medlemmet angående punktene over, gjelder så lenge medlemsavtalen løper og i en periode på tolv (12) måneder etter opphør av medlemsavtalen. Opplysninger knyttet til betalingsinformasjon vil bli lagret i ti (10) år i tråd med regnskapsloven. Dette for å kunne gi medlemmet de fordeler som følger av å ha vært medlem i Sporty Bømlo AS.

  5. 5. I henhold til punkt 2.8 så er det kameraovervåking på Sporty Bømlo AS. Formålet med overvåkingen er å forebygge/utrede lovbrudd, hindre misbruk av nøkkelkort og annen ureglementert adgang og skape et trygt og sikkert miljø for alle våre medlemmer. Kameraovervåkingen og behandlingen av innhentet informasjon foretas i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

 1. Frys av medlemskap

  1. 1. Medlemmet kan søke om å fryse medlemskapet sitt i Sporty Bømlo AS. «Frys» betyr midlertidig stopp av medlemskap i en tidsbegrenset periode, maximum en (1) måned.

  2. 2. Det kan innvilges frys av medlemsavtale ved følgende forhold: sykemelding med mer enn en måneds varighet, svangerskap, midlertidig utstasjonering i forbindelse med jobb, studier eller militærtjeneste til steder hvor avstanden til Sporty Bømlo AS er for stor.Dokumentasjon skal fremlegges.

  3. 3. Medlemmet må sende en skriftlig søknad om frys med vedlagt dokumentasjon til Sporty Bømlo AS. Søknad kan sendes via e-post, brev eller leveres på senteret. Søknaden må leveres i forkant av frysperioden, og ved sykdom raskest mulig etter sykdomsutbrudd eller skade.

  4. 4. Ved godkjennelse av søknad vil medlemmet få godskrevet betalingsfri periode tilsvarende frysperioden. Bindingsperioden forskyves med 1 måned som det gis fritak for. Frysperiode og betalingsfriperiode behøver ikke være like.

  5. 5. Så lenge medlemskapet er fryst, vil medlemskortet sperres for adgang til Sporty Bømlo AS. Dersom treningssenteret ønsker å oppbevare dokumentasjonen for søknad om frys, skal medlemmet godkjenne dette.
    

 2. Oppsigelse og endring av medlemsavtalen

  1. 1. Medlemsavtalen kan sies opp når medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut bindingstiden. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold. Oppsigelsestiden er en (3) måneder, regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt.

  2. 2. Oppsigelse skal skje skriftlig via e-post. Medlemmet skal innen 14 dager motta en skriftlig bekreftelse på at oppsigelsen er registrert og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med Sporty Bømlo AS.

  3. 3. Medlemmet har rett til å avslutte medlemsavtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding til Sporty Bømlo AS innen 14 dager etter inngåelse av medlemsavtalen, jf. angrerettlovens § 11. Dersom medlemmet starter treningen innen 14 dager etter inngåelse av kontrakt (angrefristens utløp), vil medlemmet være forpliktet til å betale for verdien av tjenesten han/hun har mottatt frem til melding om bruk av angrerett er levert, jf. angrerettlovens § 26.

  4. 4. Medlemmer som, på grunn av uforutsette spesielle omstendigheter som kan dokumenteres, og som er utenfor medlemmets kontroll, blir forhindret i å benytte medlemskapet, kan ved skriftlig melding til Sporty Bømlo AS søke om å avslutte sitt medlemskap, uavhengig av bindingsperioden. Behandling av slik søknad skal skje innen rimelig tid og senest innen tre (3) uker fra tidspunktet Sporty Bømlo AS har mottatt denne. Det at medlemmet over en lengre periode av ulike årsaker ikke har benyttet sitt medlemskap, skal ikke være å anse som grunn til oppsigelse etter dette punkt.

  5. 5. Sporty Bømlo AS har rett til å gjøre endringer i priser og vilkår. Endringer Sporty Bømlo AS antar vil være av en viss betydning og til ugunst for medlemmet, skal varsles til medlemmet. Endringer i prisen tilsvarende økningen i konsumprisindeksen trenger ikke varsles.

  6. 6. Vesentlige endringer som i betydelig grad endrer forutsetningen for medlemskapet vil kunne gi medlemmet rett til å terminere medlemsavtalen også i bindingstiden.

  7. 7. Sporty Bømlo AS har rett til å sperre medlemskapet for en viss tid, eller si opp avtalen med medlemmer med umiddelbar virkning, dersom medlemmet vesentlig misligholder avtalen. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:

   • Brudd på betaling av månedsavgifter og andre avgifter som på tross av inkassovarsel og andre påminnelser fortsatt ikke er betalt, jfr. pkt. 3.7.

   • Brudd på sikkerhets- eller trivselsregler, eller at medlemmet ikke har etterfulgt advarsel gitt av Sporty Bømlo AS
     

 3. Oppbevaring og ansvar ved skade/tyveri

  1. 1. Ved oppbevaring av personlige eiendeler på senteret, må Sporty Bømlo AS-medlemmer benytte skap med egen lås.

  2. 2. Glemmer medlemmet eiendeler under oppbevaring i skapene på Sporty Bømlo AS etter besøk, har Sporty Bømlo AS rett til å bryte opp medlemmets lås og oppbevare eiendelene. Om medlemmet ikke henter de gjenglemte eiendelene innen 14 dager, har Sporty Bømlo AS etter eget valg rett til å kaste disse.

  3. 3. Sporty Bømlo AS er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller på annen måte tap av medlemmets personlige eiendeler som medlemmet tar med seg til Sporty Bømlo AS, med unntak av de tilfellene der Sporty Bømlo AS kan holdes erstatningsansvarlig på grunnlag av egen uaktsomhet.

 1. Fritaksgrunner, lovvalg og tvist

  1. 1. Sporty Bømlo AS er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter, på grunn av forhold utenfor Sporty Bømlo AS sin kontroll og som Sporty Bømlo ikke kunne forutse eller overvinne følgene av (Force Majeure).

  2. 2. Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.

  3. 3. Tvister mellom medlemmet og Sporty Bømlo AS skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.
    

bottom of page